Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn opgesteld in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en worden per 1 januari 2012 te besleed.


Index:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de handelaar
Artikel 3 – Toepasbaarheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – Het contract
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van intrekking
Artikel 8 – Uitsluiting van herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Overeenstemming en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Transacties met verlengde duur: duur, beëindiging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenprocedure
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Branchegarantie
Artikel 17 – Aanvullende of andere bepalingen
Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden van Thuiswinkel
Artikel 19 – Voorwaarden “Geld terug garantie”

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
1. wachttijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon wiens beroep niet in het kader van een beroep of bedrijf valt en die een overeenkomst op afstand met de handelaar aangaat;
3. Dag: kalenderdag;
4. transactie over de langere duur: een overeenkomst op afstand die betrekking heeft op een reeks producten en/of diensten, waarbij de verplichting tot levering en/of aankoop over een bepaalde periode wordt gespreid;
5. duurzaam medium: alle middelen die de consument of handelaar in staat stellen informatie die hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie vergemakkelijkt;
6. herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de wachttijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Handelaar in de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in het kader van een door de handelaar georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het moment dat de overeenkomst wordt gesloten;
9. Techniek voor communicatie op afstand: betekent dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en de handelaar zich tegelijkertijd op dezelfde plaats bekent.

Artikel 2 – Identiteit van de handelaar
Naam handelaar: (naam volgens de statuten, plus een handelsnaam) Koeka Mittere BV i.o
Anna is Clear, een vervanging van Ju-Stone International
Postbus 121, 2040 AC, Zandvoort
E-mailadres:   info@annaisclear.com
Kamer van Koophandel nummer: 34222135
BTW-inspringingsnummer: NL 131683366B02

Artikel 3 – Toepasbaarheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van een handelaar en op elke overeenkomst op afstand die wordt gerealiseerd tussen een handelaar en een consument.
2. Vóór het sluiten van een overeenkomst op afstand zal de tekst van deze algemene voorwaarden ter beschikking van de consument worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de handelaar vóór de overeenkomst op afstand aangeven dat de algemene voorwaarden ter inzage bij de handelaar beschikbaar zijn en dat deze op verzoek van de consument zo snel mogelijk kosteloos aan de consument zullen worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de consument, in tegenstelling tot de vorige alinea, en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch verstrekt, zodat de consument deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de handelaar vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand aangeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden gecontroleerd en dat hij op zijn verzoek kosteloos, elektronisch of op een andere manier, aan de consument zal worden toegezonden.
4. In gevallen waarin naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstgerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, zijn de tweede en derde alinea naar analogie van toepassing en kan de consument zich altijd beroepen op de toepasselijke voorwaarde die hem het gunstigst is in geval van onverenigbare algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbieding onderworpen is aan een beperkte geldigheidsduur of aan voorwaarden wordt onderworpen, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de aanbieding.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen een goede beoordeling van het aanbod te maken. Als de handelaar gebruik maakt van illustraties, zullen deze een echte weergave zijn van de aangeboden producten en/of diensten. De handelaar is niet gebonden door duidelijke fouten of fouten in het aanbod.
3. Elk aanbod zal dergelijke informatie bevatten die de consument duidelijk maakt welke rechten en plichten bij het aanvaarden van het aanbod betrokken zijn. Dit omvat met name:

• de prijs, inclusief belastingen;
• eventuele leveringskosten;
• de wijze waarop de overeenkomst wordt gesloten en welke acties dit vereist;
• of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
• de wijze van betaling, levering en uitvoering van het contract;
• de termijn voor het aanvaarden van het aanbod of de periode waarvoor de handelaar de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand op een andere basis dan het reguliere basistarief voor de gekozen communicatietechniek worden berekend;
• indien een overeenkomst wordt ingediend na de sluiting ervan, en zo ja, de manier waarop dit door de consument kan worden geraadpleegd;
• de wijze waarop de consument informatie kan verkrijgen over de gegevens die hij in de loop van de overeenkomst heeft verstrekt, alsmede de manier waarop hij deze kan corrigeren voordat de overeenkomst wordt gesloten;
• de talen waarin, naast het Nederlands, het contract kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de handelaar onderworpen is en de manier waarop de consument deze gedragscodes elektronisch kan raadplegen; En
• de minimale duur van het afstandscontract, in geval van een contract dat de voortdurende of periodieke levering van producten of diensten omvat.


Artikel 5 – Het contract
1. De overeenkomst zal worden gesloten, onder voorbehoud van het in lid 4 bedoelde contract, op het tijdstip waarop de consument het aanbod aanvaardt en aan de aldus vastgestelde voorwaarden is voldaan.
2. Indien de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, zal de handelaar de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onmiddellijk elektronisch bevestigen. De consument kan de overeenkomst ontbinden zolang deze aanvaarding niet door de handelaar is bevestigd.
3. Als het contract elektronisch wordt gesloten, zal de handelaar passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zal hij zorgen voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de handelaar passende veiligheidsmaatregelen nemen.
4. De handelaar kan – binnen wettelijke kaders – informatie verkrijgen over het vermogen van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede over feiten en factoren die belangrijk zijn voor de verantwoorde sluiting van de overeenkomst op afstand. Indien dit onderzoek de handelaar de juiste redenen geeft om de overeenkomst niet te sluiten, heeft hij het recht, met redenen om redenen, een bevel of aanvraag af te wijzen of de uitvoering ervan aan bijzondere voorwaarden te binden.
5. Samen met het product of de dienst zal de handelaar de consument schriftelijk of op zodanige wijze de volgende informatie toesturen dat de consument deze op een toegankelijk duurzaam medium kan opslaan:
A. het kantooradres van de bedrijfslocatie van de handelaar waar de consument klachten kan indienen;
B. de voorwaarden waaronder de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht en de wijze waarop dit te doen is, of een duidelijke verklaring met betrekking tot de uitsluiting van het herroepingsrecht;
C. informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
D. de in artikel 4, lid 3, van deze voorwaarden bedoelde gegevens, tenzij de handelaar de consument deze reeds vóór de sluiting van de overeenkomst heeft verstrekt;
E. de vereisten voor het beëindigen van het contract, indien de looptijd van het contract meer dan een jaar bedraagt of voor onbepaalde tijd is.
6. In geval van een overeenkomst voor de verlengde duur is de bepaling in de vorige alinea alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft een consument de mogelijkheid om de overeenkomst gedurende veertien dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze periode begint op de dag nadat het product door de consument is ontvangen of een vertegenwoordiger die eerder door de consument is aangewezen en aan de handelaar is aangekondigd.
2. Gedurende deze periode zal de consument het product en de verpakking met zorg behandelen. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wil behouden. Als hij zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen, zal hij het product teruggeven aan de handelaar, met alle bijbehorende componenten, en – voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is – in de oorspronkelijke staat en verpakking, in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies die door de handelaar zijn gegeven.
Bij levering van diensten
3. Wanneer diensten worden geleverd, heeft een consument de mogelijkheid om de overeenkomst, zonder opgave van redenen, gedurende ten minste veertien dagen, te beginnen op de dag waarop de overeenkomst werd gesloten, te ontbinden.
4. Om gebruik te kunnen maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument handelen in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies die de handelaar heeft gegeven bij de levering en/of uiterlijk bij de levering.

Artikel 7 – Kosten in geval van intrekking
1. Indien een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is hij verantwoordelijk voor ten hoogste de kosten van de teruggave van de goederen.
2. Als de consument een bedrag heeft betaald, zal de handelaar dit bedrag zo snel mogelijk terugbetalen, zij het uiterlijk binnen 30 dagen na de teruggave van de goederen of na de intrekking.

Artikel 8 – Uitsluiting van herroepingsrecht
1. De handelaar kan de consument beletten een herroepingsrecht te hebben, voorzover bepaald in de leden 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen geldig als de handelaar dit feit duidelijk heeft aangegeven bij het doen van het aanbod, of op zijn minst tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
a) die door de handelaar zijn gecreëerd overeenkomstig de specificaties van de consument;
b) die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
c) die wegens hun aard niet kunnen worden teruggegeven;
d) die snel vergaan of verouderd raken;
e) waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
f) voor individuele kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnames en computersoftware, waarbij de consument het zegel heeft verbroken.

1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:
a) met betrekking tot accommodatie, vervoer, restaurantzaken of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd;
b) waarvan de levering, met uitdrukkelijke toestemming van de consument, vóór het verstrijken van de wachttijd is begonnen;
c) met betrekking tot weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 – De prijs
1. Tijdens de in de aanbieding vermelde geldigheidsperiode worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve voor prijswijzigingen in btw-tarieven.
2. In tegenstelling tot het vorige lid kan de handelaar producten of diensten aanbieden tegen variabele prijzen, in gevallen waarin deze prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft. Het aanbod moet verwijzen naar dit verband met schommelingen en het feit dat de genoemde prijzen zijn aanbevolen prijzen.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen toegestaan als deze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.
4. Prijsverhogingen meer dan 3 maanden na de gesloten overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de handelaar zoveel heeft bepaald en:
a) zij het resultaat zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen; Of
b) de consument gemachtigd is de overeenkomst te beëindigen op de dag waarop de prijsverhoging van kracht wordt.

1. Prijzen vermeld in aanbiedingen van producten of diensten zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Overeenstemming en garantie
1. De handelaar garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen inzake betrouwbaarheid en/of onderhoudsbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestonden op de datum waarop de overeenkomst werd gesloten. Indien overeengekomen garandeert de handelaar ook dat het product geschikt is voor andere dan de normale aanduiding.
2. Een door de handelaar, fabrikant of importeur aangeboden garantieregeling doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en stelt dat een consument als gevolg van de overeenkomst tegen de handelaar kan afdwingen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De handelaar zal de grootst mogelijke zorg dragen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen voor producten en bij de beoordeling van aanvragen voor het verlenen van diensten.
2. De plaats van levering wordt beschouwd als het adres dat de consument aan het bedrijf bekend maakt.
3. Rekening houdend met hetgeen in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met een efficiënte expeditie uitvoeren, zij het uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringsperiode is overeengekomen. Als de levering vertraging oploopt, of als de levering niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen na de bestelling op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op mogelijke schade.
4. In geval van ontbinding overeenkomstig de vorige alinea zal de handelaar de consument het betaalde bedrag zo snel mogelijk terugbetalen, zij uiterlijk binnen 30 dagen na die ontbinding.
5. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal de handelaar proberen een vervangend artikel te verstrekken. Het feit dat een vervangend artikel wordt geleverd, zal uiterlijk bij levering duidelijk en begrijpelijk worden vermeld. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten in het geval van vervangende artikelen. De kosten van retourzendingen worden in rekening gebracht aan de handelaar.
6. Het risico van schade en/of verlies van producten berust op de handelaar tot het moment van levering aan de consument of een vertegenwoordiger die eerder door de consument is aangewezen en aan de handelaar is aangekondigd, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Transacties met verlengde duur: duur, beëindiging en verlenging
Beëindiging
1. De consument heeft te allen tijde het recht om een contract voor onbepaalde tijd te beëindigen dat is gesloten voor de reguliere levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, onder voorbehoud van de overeengekomen beëindigingsregels en een opzegtermijn van niet meer dan een maand.
2. De consument heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst voor bepaalde tijd te beëindigen die is gesloten voor de reguliere levering van producten (met inbegrip van elektriciteit) of diensten aan het einde van de vaste termijn, met voorbehoud van de overeengekomen beëindigingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. Met betrekking tot de in de eerste twee alinea’s beschreven contracten kan de consument:
te allen tijde te beëindigen en niet beperkt te blijven tot beëindiging op een bepaald tijdstip of tijdens een bepaalde periode;
– deze op dezelfde wijze te beëindigen als waarin zij zijn gesloten;
– deze altijd beëindigen onder dezelfde opzeggingstermijn als die voor de handelaar is vastgesteld.
Verlenging
1. Een contract voor bepaalde tijd dat is gesloten voor de regelmatige levering van producten (met inbegrip van elektriciteit) of diensten, mag niet automatisch worden verlengd of verlengd voor een bepaalde periode.
2. Bij afwijking van het in de vorige alinea vermelde contract kan een contract voor bepaalde tijd dat is gesloten voor de regelmatige levering van dag- of weekkranten of tijdschriften automatisch worden verlengd voor een vaste termijn die niet meer dan drie maanden bedraagt, indien de consument vrij is deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging te beëindigen , met een opzegtermijn die niet meer dan een maand bedraagt.
3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd die is gesloten voor de regelmatige levering van producten of diensten, mag slechts automatisch voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de consument te allen tijde het recht heeft om te beëindigen, met een opzegtermijn van niet meer dan een maand en, in het geval van een contract om regelmatig dagelijkse of wekelijkse kranten of tijdschriften te leveren, maar minder dan eenmaal per maand , een periode die niet langer is dan drie maanden.
4. Een contract voor bepaalde tijd voor de reguliere levering, bij wijze van introductie, van dag- of weekbladen en tijdschriften (proefabonnementen of introductieabonnementen) wordt niet automatisch verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proefperiode of introductieperiode.
Duur
1. Indien de vaste looptijd van een overeenkomst meer dan een jaar bedraagt, heeft de consument na een jaar te allen tijde het recht om te beëindigen, met een opzegtermijn die niet meer dan een maand bedraagt, tenzij redelijkheid en billijkheid vereisen dat voortijdige beëindiging van de overeenkomst onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover geen andere datum is overeengekomen, moeten de door de consument te betalen bedragen binnen 14 dagen na het begin van de in artikel 6, lid 1, bedoelde wachttijd worden betaald. In het geval van een contract om een dienst te verlenen begint deze 14 dagen op het moment dat de consument de bevestiging van het contract van de handelaren ontvangt.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mogen de algemene voorwaarden nooit een voorschot van meer dan 50 bepalen. Wanneer vooraf wordt betaald, kan de consument zich geen enkele rechten beroepen met betrekking tot de uitvoering van de betrokken order of dienst(en) voordat het voorschot is betaald.
3. De consument is verplicht om eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betalingsgegevens onmiddellijk aan de handelaar te melden.
4. In geval van niet-betaling van de consument heeft de handelaar het recht om, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, de consument redelijke kosten in rekening te brengen waarover de consument vooraf is geïnformeerd.

Artikel 14 – Klachtenprocedure
1. De handelaar voorziet in een klachtenprocedure, die voldoende publiciteit heeft gekregen, en zal een klacht behandelen in overeenstemming met deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitoefening van de overeenkomst moeten onverwijld, in zijn geheel en duidelijk omschreven, bij de handelaar worden ingediend nadat de consument de gebreken heeft ontdekt.
3. Een antwoord op klachten die bij de handelaar worden ingediend, wordt binnen een termijn van 14 dagen, berekend vanaf de datum van ontvangst, verstrekt. Indien wordt verwacht dat een klacht een langere verwerkingstijd zal vergen, zal de handelaar binnen 14 dagen antwoorden, de ontvangst bevestigen en aangeven wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, een dienst of de dienst van de handelaar kan ook worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, www.thuiswinkel.org
De klacht wordt vervolgens zowel naar de betrokken handelaar als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.
1. Als de klacht niet kan worden opgelost in gezamenlijk overleg, dan wordt het een geschil dat onderworpen is aan de geschillenbeslechtingsregeling.

Artikel 15 – Geschillen
1. Overeenkomsten tussen een handelaar en een consument en die onder deze algemene voorwaarden vallen, zijn alleen onderworpen aan het Nederlandse recht.
2. Geschillen tussen een consument en een handelaar over het sluiten of uitoefenen van door deze handelaar te leveren contracten met betrekking tot producten en diensten kunnen door de consument of de handelaar aan de Geschillencommissie Thuiswinkel worden voorgelegd, postbus 90600, 2509 LP in Den Haag (www.sgc.nl), met inachtneming van het onderstaande.
3. De geschillencommissie behandelt een geschil alleen als de consument zijn klacht onverwijld bij de handelaar indient.
4. Het geschil moet uiterlijk drie maanden na het ontstaan van het geschil schriftelijk aan de geschillencommissie worden voorgelegd.
5. Indien een consument een geschil wil aanleggen bij de geschillencommissie, is de handelaar gebonden aan die keuze. Indien dit op verzoek van de handelaar is, zal de consument in antwoord op een schriftelijk verzoek van de handelaar aangeven of hij een contract heeft of dat het geschil door de bevoegde rechter wordt behandeld. Indien de consument zijn keuze niet binnen een termijn van vijf weken aan de handelaar vermeldt, heeft de handelaar het recht om het geschil voor de bevoegde rechter te brengen.
6. Uitspraken van de geschillencommissie zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals bepaald in het reglement van de geschillencommissie. Besluiten van de Geschillencommissie hebben de vorm van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen – of hun tussenkomst beëindigen – indien de handelaar een surseance van betaling heeft gekregen, failliet is gegaan of de bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk heeft beëindigd voordat de commissie het geschil tijdens een zitting heeft behandeld en een definitieve uitspraak heeft gedaan.
8. Indien een andere geschillencommissie die is erkend of aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Diensten (Kifid) bevoegd is, zal deze naast de Geschillencommissie Thuiswinkel exclusief bevoegd zijn voor geschillen die voornamelijk betrekking hebben op de methode van verkoop of diensten op afstand. Voor alle andere geschillen geldt dit voor de andere geschillencommissies die door de SGC zijn erkend of aangesloten bij het Kifid.

Artikel 16 – Branchegarantie
1. De Thuiswinkel Organisatie garandeert de nakoming van de verplichtingen van haar leden met betrekking tot bindende adviezen die de Geschillencommissie Thuiswinkel hen oplegt, tenzij het lid besluit het bindende advies binnen twee maanden na de datum van dat advies voor een rechter te brengen voor verificatie. In geval van rechterlijke verificatie zal de schorsing van de garantie worden beëindigd en zal de garantie opnieuw in werking treden wanneer de rechterlijke uitspraak definitief en sluitend wordt, waarbij de rechter heeft verklaard dat het bindende advies bindend is. Tot een maximum bedrag van € 10.000,= per bindend advies betaalt de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie dit bedrag aan de consument. Bij bedragen hoger dan € 10.000,= per bindend advies wordt het bedrag van € 10.000,= betaald. Voor zover het bedrag hoger is dan € 10.000,= heeft de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie de plicht om redelijk voldoende inspanningen te leveren om het lid na te streven om aan het bindende advies te voldoen.
1. De toepassing van deze garantie verplicht de consument om een schriftelijke oproep te doen aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en zijn vordering op de handelaar over te dragen aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Voor zover de vordering op de handelaar hoger is dan het bedrag van € 10.000,=, krijgt de consument de mogelijkheid om zijn vordering op de handelaar boven het bedrag van € 10.000,= over te dragen aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, waar na deze organisatie de betaling van de vordering op eigen titel en kosten in de rechtbank zal worden voortgezet.

Artikel 17 Aanvullende of andere bepalingen
Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden, mogen niet schadelijk zijn voor de consument en moeten schriftelijk worden vastgelegd, of op een zodanige wijze dat consumenten ze op een gemakkelijk toegankelijke manier op een duurzaam medium kunnen opslaan.

Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden van Thuiswinkel
1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie wijzigt deze algemene voorwaarden pas na overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zullen pas van kracht worden nadat ze op de juiste manier zijn gepubliceerd, met dien verstande dat wanneer wijzigingen van toepassing zijn tijdens de geldigheid van een aanbieding, de bepaling die het meest gunstig is voor de consument zal prevaleren

Artikel 19 – Voorwaarden: “Geld terug garantie”
1. De aangekochte goederen moeten binnen 7 dagen worden geretourneerd.
2. Als u een product wilt retourneren, moet u eerst een e-mail sturen naar info@annaisclear.com We accepteren geen retourzendingen zonder dat   wij vooraf op de hoogte worden   gesteld.
3. Vermeld het bestelnummer, factuurnummer en uw bankrekeningnummer in uw e-mail.
4. Stuur het product terug inclusief het ingevulde evaluatieformulier. We accepteren geen retourzendingen zonder een ingevuld evaluatieformulier met ten minste een beoordeling van 5 dagen.
5. De aankoopprijs zonder verzendkosten wordt direct terugbetaald, ten minste binnen 30 dagen, namens u.